GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE İLANI (DOĞANPINAR İLKOKULU)

KANTİN İHALE İLANI (DOĞANPINAR İLKOKULU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OĞUZELİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

KANTİN İHALE İLANI

 

 

 

        1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri miktarı: Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde bulunan ve aşağıda adı ve ihale bilgileri yer alan okul kantini 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/d ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

     

 

BULUNDUĞU İLÇE

Oğuzeli

OKULUN ADI

Doğanpınar İlkokulu Müdürlüğü

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU

250 Öğrenci-Normal Öğretim

KANTİN YERİ VE M2´Sİ

40 m2

İHALE ŞEKLİ

2886 İhale Kanun 35/d-51/g maddeleri gereği

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALE TARİHİ VE SAATİ

27/10/2015–10:00’da

YILLIK MUAMMEN BEDEL

1.700,00TL.yazı ile(Binyedizyüztürklira)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI %25

425,00 TL yazı ile(dörtiyüzyirmibeştürklira)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2-Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz. Resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.(Aynı nedenden dolayı, herhangi bir okulumuzda halen kantin işletmecisi olanlar bu ihaleye katılamazlar)

 

     3-İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ve yazılı tekliflerini de içeren teklif dosyalarını 27/10/2015 günü saat 10.00’a kadar Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

     4-İstenen belgeler;

 

      a)-Geçici teminatın Doğanpınar İlkokulu Müdürlüğünün hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (hesap numarası T.C.Ziraat Bankası Oğuzeli Şubesindeki (66100508-5001.)

 

           Kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 25’ ü

 

           Oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya bankalardan alınacak

 

           Geçici teminat mektuplarının aslını(2886 sayılı kanunun 26.maddesindeki belirtilen değerler geçici teminat olarak kabul edilecektir.) vereceklerdir.

 

      b)-İkametgah ilmuhaberi (aslı)

 

      c)-Nüfus cüzdanı örneği (aslı) veya arkalı önlü fotokopisi,

 

      d)-Cumhuriyet savcılığından alınmış olan sabıka kaydı belgesi (aslı)

 

      e)-Milli eğitim bakanlığı strateji geliştirme başkanlığının 2006/18 genelgesinin 16.maddesi  hükmü gereği; Okul aile birliği Yönetmeliğinin 17.Maddesi gereğince yapılacak ihalelere  müracaat edecek olan  katılımcılardan; Öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi,olanlar kabul edilecektir. Ancak iştirakçilerden hiçbirinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda, kantin işletmeciliği kalfalık belgesi olanlar ihaleye kabul edilecektir.(İhaleye kantin işletmeciliği ustalık belgesi sahipleri müracaat ettiği takdirde kalfalık belgesi ile ihaleye iştirak edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.)

 

      f)-Gaziantep kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığını ve ihalelerden men yasağı olmadığına dair belge.

 

      g)-Öğrenim belgesi: En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olması gerekmektedir. (ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar ihaleye katılamazlar)

 

      h)-İştirakçi tarafından T.C Ziraat Bankası Oğuzeli Şube 28094721-5010 hesabına şartname bedeli olarak 100,00 TL’nin yatırıldığına dair belge.

 

       j-İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği,

 

             İstenen belgelerden (b), (d) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin ihale tarihinden önceki 6(altı)ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar Oğuzeli İlçe milli eğitim müdürlüğü kantin komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

          Posta yoluyla yapılan başvurular ve ihale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular katılımcı veya vekili tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların Başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

  5-Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve Kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

 

  6-Daha önce herhangi bir okulun veya kurumun kantin veya benzeri işlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp belirtilen süre içersinde sözleşme yapmayan, işletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler, bu ihaleye katılamazlar. Katılsalar bile evrakları değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir.

 

   7-Bu ihaleye katılanlar, ihalesine girdikleri okul veya kurumun kantinini yerinde görmüş, ihale şartnamesini, sözleşme tasarısını,milli eğitim bakanlığı sağlık işleri daire başkanlığının okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarih ve 7409 sayılı genelgesinin ekinde bulunan “Okul kantinleri denetim formu “nu okumuş ve bu belgelerdeki tüm şart ve yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.

 

   8-İhale ve kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yüklenici tarafından Ödenecektir.

 

   9-İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartların yer aldığı ihale şartnamesi, sözleşme tasarısı ve kantin denetimi formu örneği, mesai saatleri içersinde, ilgili okul müdürlüğünde ve ilçe milli eğitim müdürlüğünde görülebilir. Bedeli ödenmek koşulu ile şartname ve ilan temin edilebilir. (Şartname Ücreti 100 TL olup, Ziraat Bankası Oğuzeli Şubesinde bulunan 28094721-5010 nolu hesaba yatırılacaktır.)                                                                                              

 

         

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Subaşı Mah. Yıldız Sokak No 6 Hükümet Konağı Yanı Oğuzeli / GAZİANTEP - 0 342 571 30 24

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.