GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OĞUZELİ ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALESİ İLANI

OĞUZELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Oğuzeli Anadolu Lisesi Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı                   

OĞUZELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Oğuzeli Anadolu Lisesi Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı

  

                Madde 1. İhale konusu iş; Gaziantep İli Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün kantini, 09/02/2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

                Madde 2. Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

                Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

 

                a) Kurumun Adı                                :Oğuzeli Anadolu Lisesi

                b) Bulunduğu İlçe                                             : OĞUZELİ

                c) Kira Tespiti Komisyonca                         

                    Belirlenen Muhammen Bedel                   :5.000,00-TL (Beşbin)

                d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat               : 26.09.2014 Cuma günü saat 10,00’da

                e) İhalenin Yapılacağı Yer                             : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası

                f) Öğrenci Mevcudu                                         :335 Öğrenci

                g) Kantin Alanı                                                 :60 m²

 

               

                Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

                Madde 5. Muhammen Bedelin 9 aylık tutarının (5.000,00-TL) %25 i tutarında komisyonca tespit edilen (1.250,00 TL) oranının geçici teminat olarak Okulun Ziraat Bankası Oğuzeli  Şubesindeki  TR5000010005255462961750 numaralı Okul Aile Birliği hesabına yatırmak zorundadır.

 

İhaleye Katılmak için başvurularda:

                A . Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

                B . İkametgâh İlmühaberi

                C . Tebligat için adres ve telefon bildirmek

                D: Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal belgesi (Sabıka veya Adli Sicil Kaydına rastlanmıştır ibaresi var ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığından İhaleye Girmesinde Sakınca Olmadığına Dair imzalatılması aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır. Alınan belgenin son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekir.(ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya “zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalelerine alınmayacaklardır)

                E . Sağlık Raporu ( Son 6 ay içerisinde alınmış olması )

                F . Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu.

                G . Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacağını taahhüt ettiğine dair taahhütname belgesi.

                H . Kantinciler Odasından adına kayıtlı kantin işletmesi ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge alacaklardır.

                İ . Kantin İşletmeciliği mesleki yeterlilik belgesi.

                J . Kantin işletmeciliği, meslek dalı, 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından,okul aile birliği yönetmeliğinin 20. maddesinin 4.fıkrası gereğince kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir.Ancak katılımcıların hiç birinin kantin işletmeciliği ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine kalfalık belgesi istenir,onunda olmaması halinde ise sertifika,kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip   olması zorunludur.

                K . İhale istekli üzerinde kalması halinde sözleşmeden önce SGK ve Maliye’den borcu yok yazısı idareye teslim edilecektir.

                Madde 6. Kişi vekaletname ile bir başkası adına ihaleye katılamayacaktır. Kantin açık alan ve salon işletemeyecektir.

                Madde 7. İstenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

                Madde 8.  İhale ile ilgili şartname Müdürlüğümüz ilan panosuna asılacak ve ayrıca anlaşılmayan hususlarda İlçemiz Kantin İşleri Bürosundan bilgi alınacaktır.

                Madde 9.  Kişi sadece bir okul kantinine katılabilir

                Madde 10. Bu ilan 26.09.2014 Cuma  günü saat 10.00 a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Oğuzeli Malmüdürlüğü, Oğuzeli  Belediyesi ile Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosunda asılı kalacaktır.

                Madde 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 5. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 26.09.2014 Cuma günü saat 10.00 ye kadar ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Daha sonra gelen dosyalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

                Madde 12. Daha önce herhangi bir okulun veya kurumun kantin ve benzeri işlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp belirtilen süre içerisinde sözleşme yapmayan, İşletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye katılamazlar. Katılsalar dahi evrakları değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir. İhaleye herhangi bir şekilde katılıp kazanan ve sonradan anlaşılan işletmecinin sözleşmesi fesh olunacaktır.

                Madde 13. İhaleyi kazanan gerçek kişilerden ihale bedelinin yıllık tutarın  %6 sı oranında kesin teminatı Okul Müdürlüğünün Okul Aile Birliği Hesabına yatırarak en geç (10) gün içerisinde 08.10.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sözleşme yapmak üzere Okul Aile Birliğine müracaat edeceklerdir.

                Madde 14. İhalede belirlenen rakam ihaleyi kazanan kantincinin yıllık kira brüt bedelidir.

                Madde 15. İhaleyi kazanan şahıs 08.10.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sözleşme yapmak üzere müracaatta bulunmadığı takdirde % 25 geçici teminatı Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 14.05.2009 tarih ve 2548 sayılı emirleri gereği Oğuzeli Malmüdürlüğüne yatırılarak Genel Bütçeye irat kayıt edilecektir.

                Madde 16. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları İhaleden sonra en kısa sürede iade edilecektir.

                Madde 17. İhaleyi kazanan kişi Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği tarafından imzalanacak sözleşme özel hükümlerine uymak zorundadır.

                Madde 18. Kantin İhalesine iştirak eden kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TC Ziraat Bankası Oğuzeli Şubesindeki (28094721-5010  no’lu hesabına dosya bedeli olarak 100.00 TL yatırarak dekontu ibraz etmek zorundadır.)   

                Madde 19. İhale ve kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.

                Madde 20. İhaleyi kazanan işletmeci elektrik ve su aboneliğini 1 ay içinde yaptırmak zorundadır.

                                                                                  

Kantin İhalesine Katılabilme Şartları ile Katılacakların Dosyalarında Bulundurması Gerekli Belgeler:

 

İhale Dosyasında istenilen Belgeler:

                   a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

                   b) İkametgâh İlmühaberi

                   c) Tebligat için adres ve telefon beyanı

                   d) Cumhuriyet Savcılığından alınmış İyi Hal Belgesi (Sabıka veya Adli Sicil Kaydına rastlanmıştır ibaresi var ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığından ihaleye girmesinde sakınca olmadığına dair imzalatılması Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır.) Alınan Belgenin son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekir.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya zimmet, ihtilas, iltikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalelerine alınmayacaklardır.)

                   e)Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmenliği’nin 20.maddesi’nin 4.fıkrası gereğince kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birinin kantin işletmeciliği ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine kalfalık belgesi istenir, onun da olmaması halinde ise sertifika, kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili son iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olması zorunludur.

                   f)Sağlık Raporu ( Son 6 ay içerisinde alınmış olması )

                   g)Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu.

                   h)Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacağını taahhüt ettiğine dair belge.

                   I)Kantinciler Odasından adına kayıtlı kantin işletmesi olmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge alacaklardır.

                   i)İhale istekli üzerinde kalması halinde sözleşmeden önce SGK ve Maliyeden borcu yok yazısı idareye teslim edilecektir.

                   j) Kantin ihalesine iştirak eden kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C Ziraat Bankası Oğuzeli Şubesindeki (28094721-5010 nolu hesabına dosya bedeli olarak 100.TL yatırarak dekontu ibraz etmek zorundadır.)

 

 

İHALEYİ KAZANANLARIN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR ( Zorunludur.)

1-       İşletme hakkı verilen yerler genişletilmeyecek.

2-       Okul Aile Birlikleri tarafından  bu yerler işletilsin veya işlettirilsin ödeme kaydedici cihaz kullanacak,cihazın kullanılmaması halinde    213 sayılı vergi usul kanununda düzenlenmiş fatura veya perakende satış fişi kullanılacaktır.

3-        Tahmin edilen bedelin tespitinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanun’un  74.maddesi gereğince çıkarılan ilgi b yönetmenlik hükümleri ile Okulun açık olduğu 9 (dokuz ) aylık süre dikkate alınacaktır.Haziran –Temmuz-Ağustos aylarında ödeme yapılmayacaktır.

4-       İhaleyi kazanan şahıs belirlenen yıllık bedelin %6 sını kesin teminat olarak yatıracaktır.

5-       İşletmeci,Okul Müdürü ve Kantin Denetleme Komisyonunun direktiflerine uyacaktır.

6-       Sözleşme imzalayan işletmeci kantini bir başkasına devir edemez ve kar ortağı alamaz.

7-       İşletmeci ve işçiler sabıkasız,kılık kıyafeti düzgün,sigortalı çalışmak mecburiyetindedir.( Çalıştıracağı-işçilerin isim ve ikametgah ilmuhaberini Okul Müdürlüğüne vermek zorundadır.)

8-       Emniyetçe yapılan araştırmada,kötü şöhrete sahip ise ihale tek taraflı derhal fesih edilir.

9-       Okul Kantini alıp zamanından önce fesh eden veya fesh olan,zamanında sözleşme yapmayan kantin işletmecisinin teminatları Okul Aile Birliği Hesabına irat kayıt edilecek ve bir yıl süreyle ihalelere giremiyecektir.

10-   Okula kantinden dolayı borcu olan müstecirler mevcut borçlarını ödemeden Okul Kantin İhalelerine girmeyeceklerdir.

11-   Elektrik ve su sayaçlarını ayırmak  mümkün değilse süzme sayaç taktıracaktır. Sarfiyat bedeli,ısınma gideri ve % 3 arz bedeli ile birlikte kantin müsteciri tarafından ilgili daireye ödenecektir.

12-   Sözleşmenin uzatılması halinde artış bedeli,Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan üretici fiyatları endeksi ( ÜFE ) ( Bir önceki yılın      aynı ayına göre  % değişim ) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli   ölçüde farklılaşma olması halinde ( Öğrenci azalması,çoğalması gibi ) Kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.

13-   İşlemeci Okul Müdürü ve Kantin Kontrol Komisyonunun direktiflerine uyacaktır.

14-   İhaleyi kazanan kişi  Okul,İl,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paylarını zamanında ve bir aylık peşin yatıracaktır.

15-   İdare gerektiği durumda ihaleyi fesh edebilir.İhaleye Tüzel kişiler katılamaz.

 

                                                                                                                                                                 18/09/2014

                                                                                                                                                            Abdurrezzak BAŞKIR

                                                                                                                                                           Okul Aile Birliği Başkan            

 

 

Subaşı Mah. Yıldız Sokak No 6 Hükümet Konağı Yanı Oğuzeli / GAZİANTEP - 0 342 571 30 24

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.